≡ Menu

Công giáo tại Việt Nam

Công giáo tại Việt Nam được bắt đầu từ khi các nhà truyền giáo phương tây đầu tiên đến Việt Nam từ thế kỷ 16 để rao giảng đạo Công giáo, khi ấy còn gọi là Đạo Gia-tô.

Trải qua nhiều thăng trầm và biến đổi lịch sử, cho đến năm 2005, Công Giáo tại Việt Nam hiện có:

– 5 triệu 700 ngàn tín hữu trong tổng số dân 82 triệu
– với 3.100 linh mục
– 14.400 tu sĩ
– 1.249 đại chủng sinh và
– 53.800 giáo lý viên

{ 1 comment… add one }
  • giuse The Trung October 6, 2010, 8:27 am

    Ta on Chua ve moi on lanh Ngai da ban cho Hoi Thanh Viet Nam chung con, xin Ngai luon tuon do an sung de dao Cong Giao phat trien that manh tren que huong chung con, khong bi nhung the luc ” thu dich ” cha dap,day xeo nhung con chien ngoan dao cua Ngai. Nhung con nguoi mang danh nghia bao ve nhan dan lai di giet hai nhan dan ta.

Leave a Comment