≡ Menu

Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu

GIỚI THIỆU: Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi. Nhờ ơn Chúa, suy ngắm trên những chặng đàng Chúa đi là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kytô. Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng mà tất cả chúng ta gặp và sống lúc nào đó trong cuộc đời. Tất cả chúng ta điều có những gánh nặng phải vác. Những gánh nặng sẽ đỡ đi nếu có người khác thông cảm chia xẻ với chúng ta. Chúng ta té ngã vì gánh quá nặng, chúng ta được người khác vác đỡ. Chúng ta cũng phải bước những lối dẫn đến nhục nhã ê chề. Chúng ta cũng phải bị lột bỏ tất cả của cải chúng ta có – và một cách nào đó, chúng ta cũng bị đóng đanh vì bệnh tật, vì mất của cải, vì chia ly, vì bị phản bội, vì những tội riêng chúng ta đã phạm, vì tuổi già, và cuối cùng vì cái chết. Đường Chúa Kytô đi như thế đó; nhưng đây là điều quan trọng, con đường đó dẫn đến sự sống lại. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi là cùng với Chúa Kytô đi trọn con đường cứu thế của Người. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi, vì thế, là muốn nói rằng không phải cái chết nhưng là chính cuộc sống mới có giá trị.

Viếng Đàng Thánh Giá:

Quì, làm Dấu Thánh Giá và đọc kinh:
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra.

Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

Đứng, hướng về chặng 1 và hát:
Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Nhất: Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 2 và hát:
Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Hai: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 3 và hát:
Đã thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Ba: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 4 và hát:
Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bốn: Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 5 và hát:
Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu?

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Năm: Ông Simon vác cây Thánh Giá

Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simong vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 6 và hát:
Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 7 và hát:
Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bảy: Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai

Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 8 và hát:
Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Tám: Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 9 và hát:
Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Chín: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 10 và hát:
Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười: Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 11 và hát:
Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Một: Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 12 và hát:
Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Hai: Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 13 và hát:
Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Ba: Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 14 và hát:
Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Bốn: Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Ðức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiện ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Đứng, hướng lên Bàn Thờ (trong Nhà Thờ), và hát:
Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.

(Quì đọc):

5 Kinh Lạy Cha
5 Kinh Kính Mừng
5 Kinh Sáng Danh

LỜi NGUYỆN:

Chúng con là vật mọn, mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng; Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng, nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con:

Chúng con lạy Dấu Thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Vì tội chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy)
Chúng con lạy Dấu Thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh tay tả Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu.
Amen.

{ 95 comments… add one }
 • Hồng Nhung March 29, 2020, 3:11 am

  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa. Xin Chúa ngự vào lòng con và ở lại với con luôn mãi. 🙏 Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu , xin Cha thương xót chúng con và các tội nhân , bệnh nhân . 🙏🙏
  I Love You ❤️ 🙏

 • Tran phuoc dai March 27, 2020, 8:47 am

  Lay chua xin thuong xot nhan loai trong con dai dich COVID-19

  • PHU PETER March 27, 2020, 11:46 pm

   Lạy Chúa, con tin Chúa để ngày hôm nay xảy ra cơn đại dịch corona virus này là để nhân loại nhận biết với sức hèn của con người thì chẳng làm được gì, một khi Thiên Chúa giận giữ. Xin cho chúng con biết nhận ra sự ích kỷ, kiêu căng, tự phụ… để rồi đưa nhân loại đến thảm họa này. Xin Chúa là Đấng đầy lòng nhân từ mà sửa dạy mọi người chúng con biết trở về đường ngay nẻo chính theo Thánh ý Ngài, Amen.

 • Thi March 23, 2020, 10:47 am

  Lay Chua xin Thuong dot gd con va toan the gioi xin Chua thanh hoa gd con va toan the gioi . Xin Chua ban Chúa Thanh Than Huong Dan gd con va toan the Gioi sieng nang den voi toa giai toi con xin Ta On Chúa Amen

 • Thuy Huong March 21, 2020, 1:08 am

  Xin Chua cho nhg nguoi trg gd con quay tro ve voi Chua. Xin Chua chua lanh phan hon cung nhu phan xac cho me, anh em, gd con va nhg nguoi chau cua con. Xin Chua cung dong hanh voi gd con hom nay va mai mai. Con cam on Ngai.

 • Hung pham March 20, 2020, 9:05 pm

  Lay Chua Nhan tu xin ban cho linh hon Anton Thu Pham duoc vey Ben Chua ..
  con cam on Ngai ..

 • xuan nguyen March 6, 2020, 10:19 pm

  Chúa ơi, Mẹ ơi, con là kẽ khốn nạn tội lổi chẳng xứng đáng làm con cái của TC.
  Xin đừng chấp tội lổi con, nếu TC chấp tội nào ai rổi được. Cám ơn Chúa hằng giúp
  sức cho con vượt qua bao nổi đoạn trường.

 • KimCHHS February 14, 2020, 11:18 am

  Con xin dang len T.Chua long ao-uoc va hy-vong cua con.
  Con xin T.Chua thuong xot TBT-con.

 • Maria Đinh Thị Trang February 5, 2020, 7:24 am

  Con bị tóc bạc sớm, con là dân văn phòng còn trẻ, con tự ti lắm chúa ơi. Xin ngài chữa lành co con. Amen

 • Loan duong February 4, 2020, 5:02 pm

  Lạy Chúa xin cứu giúp bạn con và chữa lành bệnh cho bạn con là NA .Chúng con cầu xin Chúa

 • KimCHHS January 31, 2020, 10:19 am

  Con pho thac dang len Thien Chua long ao-uoc/hy vong cua con cho CHA.
  Xin CHA thuong xot chung con.

 • Con Theresa dang November 4, 2019, 10:58 pm

  Con bi Benh tiểu đường lâu năm rất nặng ,và hai mắt bị bệnh cườm nước . Con xin lòng thương xót vô biên của Chúa chữa lành cho con ,Giesu con tin thác vào Chúa.

 • HUNG PHAM August 12, 2019, 12:34 am

  Kính lạy Đức Chúa Giê su Kitô, Xin Chúa thương xót chúng con – ban ơn chữa lành mọi bệnh tật trong con – nhất là bệnh ung thư. Con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ và lòng thương xót cùng trái tim nhân hậu muôn đời của Ngài. Amen.

 • Rose ong July 27, 2019, 2:52 pm

  LẠY CHÚA xin thương xót con là kẻ tội lổi , xin CHÚA cứu những người thân yêu của con trở về cùng CHÚA CHA , con cám ơn CHÚA con ngợi khen CHÚA AMEN ??????

 • Pham Hi July 16, 2019, 8:55 am

  Xin Chúa thương xót người thân con mắc bệnh nan y. (Tử cung bị U nan)
  Vợ và gia đình con đang sống trong đau buồn.
  Nhưng với niềm Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa xót thương che chở và mang bình an . Xin ơn chữa lành bệnh tật cho Vợ con.
  Lạy Chúa Jesu con Tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.
  Amen.

 • Dũng July 5, 2019, 5:02 am

  Chúa thật vĩ đại con luôn tín thác vào Chúa xin bảo vệ chúng con Amen xin ban phép lành cho chúng con con Tạ Ơn Chúa Amen

 • Maria April 19, 2019, 5:32 am

  Jesus, You have died every day for us. please help us see your love and keep your the rule is to love each other . Jesus, You die for our sin . You are mighty God but you see us as your friend and want to us be happy with you. I pray you to keep my soul in your heart. I only want to love you more and more…..Jesus, I love you.

 • Mary Vu April 17, 2019, 1:50 pm

  God is awesome. Your blood is priceless. You love us to the fullest of your life. You always care for us and love us no matter what we are and how we live our life. Please forgive us, save us, and keep us deeply in your heart.

 • Jane Luong April 17, 2019, 10:32 am

  Lạy Chúa Giesu giàu Lòng Thương Xót, xin thương Xót chúng con và toàn thế giới
  Xin thương xót LH Elizabeth
  Xin thuong xót LH Phalo
  Xin thuong xót các LH tien nhan noi ngoai
  Amen ??

 • Jackson April 6, 2019, 3:36 pm

  Lạy chúa xin thương xót chúng con vì chúng con quá nhiều lầm lỗi xin mùa chay thánh này ban Thánh Thần đến tiêu diệt trong con những kiểu căng ngao mạn,. Giúp con không ích kỷ Theo ý riêng mình , cho các con cháu, các giới trẻ ơn kính sợ Thiên chúa , giữ lễ ngày chúa Nhật giúp chúng con xa chước cám dỗ , xác thịt, thể gian và ma quỷ . Xin ơn bình an đến những gia đình bất hòa, cha mẹ vợ chồng con cái trẻ già xũng khắc .xin ơn chết lành cho những linh hồn đang hấp hối xin chúa bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang cua chúa
  Nhờ công nghiệp chúa Giê-su chúa chúng con Amen.

  • KimCHHS April 16, 2019, 11:53 am

   Con cam ta T. Chua con da chet vi toi loi cua con. Con xin loi T.Chua con da pham toi dong danh chua con. Con xin xa lanh toi loi, an nan hoi cai, luon luon cau nguyen, yeu thuong moi nguoi. Con xin yeu men T.Chua, D.Me Maria va kinh so quyen nang cua
   T.Chua tren het moi su, het tri khon, tam hon va kha nang cua con.

 • Jackson April 5, 2019, 7:34 pm

  Lạy chúa.con chỉ biết tạ ơn và tạ ơn chúa luôn mãi , chúa biết con yếu đuối và không là gì cả, con chỉ biết chạy đến với chúa như một trẻ thơ dang lên chúa mới sự với tất cả lòng thành và tin thật rằng chúa đang âu yếm lắng nghe con , và lạy chúa , chúa đã ban cho chúng con quá nhiều hơn sự mong muốn đúng như lời chúa đã phán ” ta không để kẻ trộng cây ta phải hỗ ngươi ” và lạy chúa xin cho từng người một trong gia đình con ơn khôn ngoan trong chúa Thánh Thần để nhận biết mình nhiều hơn và trong mùa chay thánh này giúp chúng con luôn sống bác ái, yêu thương và tha thứ những người ghét bỏ con để được chúa thứ tha. Amen

 • Nguyễn Văn Đinh March 21, 2019, 10:04 pm

  Ngắm Đàng Thánh Giá là bước theo Chúa Gieessu chúng ta chẳng sợ chi

  • Duy Mỹ March 22, 2019, 12:05 pm

   Mình nên thường đi đàng thánh giá suy gẩm để nhớ đến công ơn cứu chuộc đau đớn của Chúa chứ !

   • KimCHHS April 16, 2019, 11:47 am

    Con lay T. Chua, cay thanh gia cua con rat nang chiu va con da nga rat nhieu lan, con kinh xin T. Chua giup con voi, xin mgai cuu con voi, xin ngai them suc cho con voi de con du nghi luc vac cay thanh gia cua con voi ngai.

Lời Bình Trang 3/3123

Leave a Comment