≡ Menu

Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu

GIỚI THIỆU: Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi. Nhờ ơn Chúa, suy ngắm trên những chặng đàng Chúa đi là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kytô. Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng mà tất cả chúng ta gặp và sống lúc nào đó trong cuộc đời. Tất cả chúng ta điều có những gánh nặng phải vác. Những gánh nặng sẽ đỡ đi nếu có người khác thông cảm chia xẻ với chúng ta. Chúng ta té ngã vì gánh quá nặng, chúng ta được người khác vác đỡ. Chúng ta cũng phải bước những lối dẫn đến nhục nhã ê chề. Chúng ta cũng phải bị lột bỏ tất cả của cải chúng ta có – và một cách nào đó, chúng ta cũng bị đóng đanh vì bệnh tật, vì mất của cải, vì chia ly, vì bị phản bội, vì những tội riêng chúng ta đã phạm, vì tuổi già, và cuối cùng vì cái chết. Đường Chúa Kytô đi như thế đó; nhưng đây là điều quan trọng, con đường đó dẫn đến sự sống lại. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi là cùng với Chúa Kytô đi trọn con đường cứu thế của Người. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi, vì thế, là muốn nói rằng không phải cái chết nhưng là chính cuộc sống mới có giá trị.

Viếng Đàng Thánh Giá:

Quì, làm Dấu Thánh Giá và đọc kinh:
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra.

Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

Đứng, hướng về chặng 1 và hát:
Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Nhất: Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 2 và hát:
Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Hai: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 3 và hát:
Đã thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Ba: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 4 và hát:
Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bốn: Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 5 và hát:
Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu?

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Năm: Ông Simon vác cây Thánh Giá

Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simong vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 6 và hát:
Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 7 và hát:
Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bảy: Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai

Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 8 và hát:
Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Tám: Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 9 và hát:
Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Chín: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 10 và hát:
Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười: Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 11 và hát:
Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Một: Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 12 và hát:
Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Hai: Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 13 và hát:
Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Ba: Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 14 và hát:
Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Bốn: Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Ðức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiện ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Đứng, hướng lên Bàn Thờ (trong Nhà Thờ), và hát:
Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.

(Quì đọc):

5 Kinh Lạy Cha
5 Kinh Kính Mừng
5 Kinh Sáng Danh

LỜi NGUYỆN:

Chúng con là vật mọn, mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng; Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng, nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con:

Chúng con lạy Dấu Thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Vì tội chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy)
Chúng con lạy Dấu Thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh tay tả Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu.
Amen.


Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng chia sẻ với bạn bè:

{ 79 comments… add one }
 • nang November 7, 2015, 10:33 pm

  lạy chúa.trước thánh nhan đêm ngày con kêu cứu nguyện cho lời kinh vọng tới ngài xin lắng nghe tiếng lòng con thổn thức

 • Hoàng Tâm October 7, 2015, 12:17 am

  sau khi đi đường THÁNH GIÁ xong thì đọc kinh gì vậy mọi người

  • Vincenter Trung May 11, 2017, 12:08 pm

   Con kính lạy Trái Tim Cực Trọng Đức Chúa Giê-su đã tỏ ra lòng yêu dấu chúng con dường ấy…
   Kinh “DÂNG MÌNH CHO THÁNH TÂM”
   mà đọc sau khi ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa GIê-su ấy.
   Thân ái!

   • Vincenter Trung May 11, 2017, 12:35 pm

    thân ái!
    nơi thứ tám là: ”chớ để” hay ”chớ bỏ” bạn;
    Nơi Thứ Chín là: ”Ơ” hay ”Ớ” vậy;
    Nơi Thứ sáu là: “lọt mặt” hay “lau mặt”; vì thấy trên là “lọt” mà dưới là “lau” kìa;
    Nơi Thứ năm là: “như vác “đỡ Thánh giá” Ðức Chúa Giêsu vậy.” hay “vác Thánh Giá đỡ” …” vậy b;
    Nơi thứ 10 là: ”giũ mình” – > ”giữ mình”;
    Nơi thứ 13 là: “cầm nước mắt được sao?” hay “cầm nước mắt được ru?”
    Nơi thứ 14 là: “Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh…” hay là “cho con dọn mình chịu phép cực trọng Mình Thánh Máu Thánh…”
    Phần Lời nguyện là: ”vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha.” hay là ”vì đã phạm đến Đức Chúa Cha.” vậy?

    Thân ái trong Chúa Ki-tô! sức khỏe, ân sủng và bình an.

 • Đỗ Quyên September 8, 2015, 2:54 am

  Chặng thứ 10 xin anh sửa lại chữ “giũ mình” thành “giữ mình” . Chân thành cảm ơn anh đã thành lập trang Web này để giúp những người không thuộc kinh nhiều như Quyên. Ngày nay, chiếc điện thoại luôn ở trong tay mỗi người cho nên bất cứ lúc nào va bất cứ nơi nào cũng có thể đọc kinh cầu nguyện được. Xin Chúa chúc lành cho anh.

 • Vũ Văn Hòa May 16, 2015, 6:16 pm

  Cảm ơn bạn đã post bài. Tôi thấy bên trang Mạng lưới cầu nguyện có phần Dowload bài đọc dạng PowerPoint rất tiện dụng mọi lúc mọi nơi. Và nếu có thể thêm hình ảnh của mỗi chặng đường Thánh giá nữa thì tuyệt vời.
  Easy phải không bạn? Mong lắm.

 • Bảo Trân February 27, 2015, 3:23 am

  Xin cảm ơn anh em đã đăng bài về Chúa. Xin cảm ơn anh em.
  Xin Chúa xót thương chúng con. Amen.

 • Trần Ngọc Đoan Trang February 11, 2015, 5:52 am

  Cảm tạ Chúa, amen

 • Trancongchien September 2, 2014, 9:52 am

  THANK YOU SO MUCH :)))

 • Mai Linh August 4, 2014, 11:50 pm

  cho em hỏi với ạ…. Ngắm 14 chặng Thánh Giá vào lúc nào ạ? E có thể ngắm ở nhà ko ạ? vì lên nhà thờ e ko có thuộc kinh ạ.

 • Anthony Nguyen July 24, 2014, 3:56 pm

  Chặng thứ năm bên trên anh dùng tên “Simon” mà bên dưới anh lại gọi là “Ximong”. Anh xem lại dùm nhé. Thật cám ơn anh rất nhiều đã bỏ công làm 14 chặng đàng Thánh Giá rất công phu. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh nhiều.

  • Stephen December 2, 2014, 4:26 pm

   Cam on Anthony !!!

 • Anthony Nguyen July 24, 2014, 2:45 pm

  Chặng đàng Thánh Giá nơi thứ chin, thì xin anh thêm dấu nặng ở chữ “Lay” để thành chữ “Lạy”. Xin cám ơn.

 • giu se cuong July 21, 2014, 12:13 am

  Lay ckua giesu con tin tkac vao chua

 • JM Binh Mai April 18, 2014, 12:54 am

  Mến chào Stephen,
  Cảm ơn bạn đã phản hồi tin nhắn của Bình cũng như đã chỉnh sửa. Bình vừa tìm thêm 2 nơi khác cần chỉnh sửa:
  1. Dòng thứ 2 của nơi Ngắm Thứ 4: chữ “thấy” thiếu chữ “y”
  2. Dòng thứ 7 của phần Lời Nguyện ngay trước khi kết thúc: “nước mắt” thay vì “nước mất”.
  Xin được cùng nhau cầu nguyện cho Mùa Chay Thánh đến với mọi người được nhiều ơn ích, và chuẩn bị đón nhận Hồng Ân Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô trong tâm hồn của mỗi chúng ta.
  Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Mai Tấn Tài (vẫn chưa được rữa tội) được Chúa gọi về lúc 4 giờ sáng ngày 18-04-2014 (tại Việt Nam) sớm được hưởng Nhan Thiên Chúa. Chúng con cầu xin cậy nhờ vào công nghiệp Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và tất cả các Thánh. Amen.
  Xin cảm ơn.

  • Stephen April 20, 2014, 4:49 pm

   May quá, nhờ có sự cẩn thận của bạn, cám ơn bạn thật nhiều! Xin Chúa sớm đưa linh hồn Mai Tấn Tài về với Người.

 • JM Binh Mai April 16, 2014, 1:31 am

  Xin vui lòng sửa chữa hàng số 5, phần Lời Nguyện ngay trước khi kết thúc. Xin cảm ơn.

  • Stephen April 17, 2014, 1:45 pm

   Cam on ban!

 • Anna March 23, 2014, 3:03 am

  Thanks so much for doing the Cross Stations
  May God bless you:)

 • Tan Hung March 18, 2014, 7:47 am

  Lay chua thuong xot chung con vi anh em cua chung con lam nen toi loi nay mong chua tha thu toi loi cho chung , chung doi doi kinh chua va van loi chua da noi va chung con nhac nho nhung anh em vang theo loi chua day ,de chung con tro ve voi chua giesu va duc chua troi , AMEN

 • Kim Cương February 19, 2014, 10:44 am

  Vi cuoc kho nan dau thuong cua Chúa Giesus kitô xin thuong xot chung con va toan the gioi. Amen ..<3 Giesus

 • Anh Phan December 22, 2013, 2:48 am

  Cám ơn “conggiao.com” đã kiên nhẫn, bỏ công sức vô cùng lớn lao đưa lên những hình ảnh, bài vở cùng thông tin rất hữu ích giúp cho mọi người có điều kiện hiểu biết, sống đạo tốt hơn ngõ hầu được gần Chúa hơn. Many thanks & bless.
  _ Merry Christmas & Happy New Year _

 • Tamtran April 20, 2013, 11:42 pm

  Cam on da co cong dua len trang web rat phu hop de ngam nguyen trong moi luc nhung ban phai chinh sua lai cho phu hop voi ban goc hoac cac loi chinh ta. Than chao.

 • Liu April 11, 2013, 1:21 am

  Cam on ban da cho minh biet nhieu ve cuoc doi cua duc chua kito

 • Toi to vo dung March 29, 2013, 12:55 am

  Chua than yeu cua con, con tin thac vao Chua, xin Chua thuong xot con la ke toi loi.

 • Nguyễn Hữu Đức March 22, 2013, 8:45 am

  Lạy Chúa, con phó thác linh hồn con trong tay Chúa.

 • MICAE September 23, 2012, 11:29 pm

  CÁM ơn rất là nhiều…cho hỏi làm cách nào mà đưa những hình ảnh này, và kinh lên đc nhỉ…xin cám ơn nhiều…

 • TRU ALIE September 5, 2012, 11:56 pm

  Xin cam on. That la tien vi luc nao minh cung co ordinateur ben canh, tuc la luc nao minh cung co the di dang thanh gia duoc ma khong can sach kinh. Hinh anh song dong lam cho minh cam thay gan gui hon. Cam on nhieu.

 • Ngtjen April 15, 2012, 9:31 am

  Nơj thứ mườj.Xjn sửa lạj từ “quỉ” thành “quỷ”

 • Bill April 6, 2012, 6:37 pm

  cam on nhieu lam.

 • Kim Van March 30, 2012, 5:45 am

  xin sua loi chinh ta noi thu 4

  • Thanh Liêm April 2, 2012, 10:05 am

   Nơi thư 4 – chử thấy thiếu “Y”
   Nơi thư 5 – Ximong sửa lại Simon
   – Thánh Giá chử “Giá” có chổ viết hoa có chổ không.

   Nơi thứ 13 – Thiếu chử “xác” – mà đem “xác” xuống cách thảm thiết

 • Thu Uyen March 24, 2012, 10:54 pm

  Xin sua cac tu dong danh thanh dong dinh duoc khong a

 • Kim Van March 23, 2012, 6:14 am

  Nơi thức mười hai
  Xin sửa lại chỗ sai.
  Xin cám ơn

  • Stephen March 23, 2012, 7:08 am

   Cam on Kim Van!!!

 • Liem March 2, 2012, 8:34 pm

  xin de nghi sua chua
  sem lai xem o dang Thanh Gia thu 13

  cam on.

  • Stephen March 3, 2012, 9:05 am

   Cam on Liem rat nhieu! Minh da sua cac loi chinh ta.

 • Luong Tran March 7, 2010, 5:35 pm

  Xin cam on rat nhieu ve nhung hinh anh va kinh 14 dang thanh gia.

  • Sen Nguyễn March 23, 2018, 4:52 pm

   Con xin cám ơn thật nhiều!
   Xin Chúa ban nhiều ơn phúc xuống cho quý vị??

Lời Bình Trang 1/3123

Leave a Comment