Kinh Cáo Mình

by Stephen on September 21, 2009 · 10 comments

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

 

Kinh Cáo Mình (dài)

Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, và Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cùng Đức Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, cùng ông thánh Gioan Baotixita, cùng hai ông thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô, cùng các thánh, (tôi lại cáo mình cùng Cha) vì tôi đã phạm tội nhiều, lòng động, lòng lo, miệng nói mình làm, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Đức Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, ông thánh Gioan Baotixita, hai ông thánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolô, và các thánh (tôi lại xin Cha)* cầu cùng Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi tha tội cho tôi cùng. Amen.

{ 10 comments… read them below or add one }

Loc X Nguyen March 18, 2018 at 1:24 pm

Thanks my son now knows how to say this prayer

Reply

Loc X Nguyen March 18, 2018 at 1:13 pm

AMEN!

Reply

Nguyen Minh Nhat January 7, 2018 at 11:38 am

Con cau gia dinh con duoc binh an vo su .Amen

Reply

Catherine May 28, 2017 at 1:18 pm

I have to remember all these three prayer I’m staying Kinh an nan too and Kinh cao Minh and Kinh tin Kinh and Kinh tin and Kinh cao Minh

Reply

Huynh May 13, 2015 at 3:53 am

Cảm ơn admin

Reply

Vinh Vũ April 16, 2014 at 5:53 am

Thanks a lot

Reply

Vinh Thai December 7, 2013 at 5:11 am

Actually “sót” is correct like “còn sót” (missed) “sót lại” (omitted)
while “xót” denotes emotion like “thương xót” “xót xa” “xót dạ”
Interesting! Thank all of you for the discussion.

Reply

Tyu January 15, 2013 at 6:51 pm

You spelled sot wrong using x instead of s

Reply

Stephen January 17, 2013 at 3:16 pm

Cam on ban.

Reply

Giuse nguyen tuan hiep October 6, 2011 at 12:34 pm

Tạ ơn CHÚA!

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: