≡ Menu

Kinh Dâng Mình Cho Đức Bà

Lạy Đức Bà Maria, nhân thay khoan thay, con xin dâng mình con cho Đức Mẹ, và cho chúng con hết lòng làm con Đức Mẹ, thì ngày hôm nay con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim, cùng trót cả linh hồn và thân xác con cho Đức Mẹ. Lạy Đức Mẹ Maria, con xin thuộc về Đức Mẹ và xin Đức Mẹ gìn giữ chúng con như của riêng Đức Mẹ vậy. Amen.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment