≡ Menu

Kinh Đội Ơn

Lạy Chúa con, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con, và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen.

{ 2 comments… add one }
  • Gioanbaotixita Minh November 30, 2019, 4:01 am

    lạy chúa xin chúa hãy giữ gìn gia đình con

  • Phero sang August 29, 2016, 12:18 pm

    Lay chua xin thuong xot Gia dinh con qua con Hoan nan xin chua chi Duong Dan Loi cho dinh Chung con amen

Leave a Comment

Next post:

Previous post: