Kinh Đội Ơn

by Stephen on September 21, 2009 · 0 comments

Lạy Chúa con, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con, và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: