≡ Menu

Kinh Lạy Chúa Con

Lạy Chúa Con, Chúa Con đã phán dạy rằng, bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa Con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa Con nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa Con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: