≡ Menu

Kinh Thánh Thất

Chúng con kính lạy Đức Chúa Giêsu rất hay lân ái, Chúa đã dùng mọi nhân đức lạ cùng mọi gương gia hạnh Chúa, mà làm cho Nhà Chúa đã chọn dưới thế này hóa nên Thánh Thất; nay cả nhà chúng con thảy đều sắp mình dưới chơn Chúa, xin Chúa khoan nhơn đoái đến nhà nầy, là nhà của chúng con; cùng xin Chúa nhớ đến nhà này là nhà của Chúa, vì đã dâng mình thờ phượng Chúa cách riêng. Xin Chúa nhơn từ phù hộ nhà nầy, cùng cứu khỏi mỗi nỗi cheo leo, giúp đở mọi cơn túng ngặt; lại xin thêm sức cho đặng bền chí noi theo nề nếp Thánh Thất luôn, hầu khi còn ở đời tạm nầy, hằng tôn vinh kính mến Chúa, ngõ sau đặng ngợi khen Chúa đời đời ở trên trời.

A Thánh Mẫu Maria, dịu ngọt thay. Chúng con dám xin Đức Mẹ phù hộ chúng con, vì chúng con hẳn chắc Con một Đức Mẹ hằng nhậm lời Đức Mẹ chắng sai.

A thân lạy Thánh Cả Giuse, hiển vang rất mực, chúng con xin Thánh Cả Giuse dùng thuở quờn bàu, mà hộ vực chúng con; lại xin trao lời chúng con khẩn nguyện vào tay Thánh Mẫu Maria, hầu Người dâng lại cho Đức Chúa Giesu Kito. Amen.

Giêsu, Maria, Giuse
Xin dâng lòng con cùng sự sống cho Ba Đấng.
Giêsu, Maria, Giuse
Xin Ba Đấng giúp con chưng kỳ lâm tử.
Giêsu, Maria, Giuse
Xin cho con đặng chết bằng an trong tay Ba Đấng.
Giêsu, Maria, Giuse
Xin soi sáng phù hộ cùng cứu giúp chúng con. Amen.

{ 2 comments… add one }
  • Thu Le May 28, 2019, 6:58 am

    Trong đây có từ thuở quờn bàu nghĩa là gì vậy , xin bạn giải thích.
    Cám ơn bạn.

    • Thanh July 6, 2019, 10:09 pm

      Gia đình tôi cũng đọc kinh này hằng ngày từ khi tôi có trí khôn đến giờ cũng trên 40 năm, tôi cũng luôn thắc mắc từ “dùng thuở quờn bàu” là gì…? Nay tôi có dịp làm lại cuốn sách Giờ Thánh Phạt Tạ thấy ghi Imprimatur Vĩnh Long, die 17-2-1951, ✝️ P. NGÔ ĐÌNH THỤC V.A. Trong sách này cũng có kinh này và câu đó là “dùng thừa quờn bàu mà hộ vực chúng tôi”, tôi nghĩ từ “quờn là quyền, (trong cuốn sách này rất nhiều từ quờn), “thừa quờn” có nghĩa là Thánh Cả Giuse rất có quyền để phù hộ con cái Chúa, chúng ta cứ “xin thì sẽ được”…

Leave a Comment