Kinh Thiên Thần Bản Mệnh

by Stephen on December 7, 2013 · 0 comments

Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con. Nơi Ngài tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: