Kinh Trước Bữa Ăn

by Stephen on December 7, 2013 · 2 comments

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

{ 2 comments… read them below or add one }

An Huy Hoàng June 15, 2017 at 1:01 am

Thank those who posted this prayer. God bless them

Reply

Linh October 28, 2014 at 9:23 am

Like

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: