≡ Menu

Kinh Vì Dấu

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


Chú thích:

  • vì dấu Thánh giá: trong khi đọc câu này, chúng ta dùng ngón cái của tay phải, vẽ dấu chữ thập lên trán.
  • xin chữa chúng con: Trong khi đọc câu này, chúng ta dùng ngón cái của tay phải, vẽ dấu chữ thập lên môi
  • cho khỏi kẻ thù: Trong khi đọc câu này, chúng ta dùng ngón cái của tay phải, vẽ dấu chữ thập lên ngực
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment