≡ Menu

Kinh Xin Ơn Tha Thứ

Lạy Chúa Giêsu, con tin, con thờ lạy, con trông cậy, con yêu mến Chúa,
con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không
trông cậy, không yêu mến Chúa. Chúa là nguồn hy vọng của chúng con,
xin Chúa thương xót chúng con cùng toàn thể nhân loại, xin Chúa tha
tội, tha vạ cho chúng con cùng toàn thể nhân loại.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment