Các Dấu Thánh

by Stephen on September 20, 2009 · 0 comments

Dấu Thánh Giá:

Nhân Danh Cha + và Con và Thánh Thần. Amen

 


 

Kinh Vì Dấu

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá +, xin chữa chúng con + cho khỏi kẻ thù +, nhân danh Cha và + Con và Thánh Thần. Amen.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: