Đối xử với người ta

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Đừng bỏ rơi người bạn cố tri:
  người mới đâu có giá bằng người cũ.
  Rượu mới thế nào, thì bạn mới cũng vậy;
  để lâu rồi uống, mới thấy ngon.
 2. Chớ ghen với người tội lỗi được vinh dự,
  vì con chẳng biết hậu vận nó thế nào.
 3. Đừng vui niềm vui của quân vô đạo;
  hãy nhớ rằng: chúng sẽ phải đền tội trước khi xuống âm ty.
 4. Hãy đứng xa người nắm quyền sinh sát,
  thì con sẽ không còn cảm thấy sợ tử thần.
  Nếu đến gần nó, thì đừng bất cẩn,
  kẻo nó lại cướp mất mạng con.
  Hãy nhớ rằng con đang bước qua giữa bao cạm bẫy,
  và đi lại trên tường thành đầy lỗ châu mai.
 5. Hãy giao tiếp với người chung quanh khi có thể,
  và năng bàn hỏi với người khôn ngoan.
 6. Hãy tìm người hiểu biết mà trò chuyện,
  và mọi điều con nói phải quy về Luật của Đấng Tối Cao.
 7. Đồng bàn với con phải là những người công chính,
  và lòng kính sợ Đức Chúa sẽ là niềm hãnh diện của con.
 8. Một tác phẩm được ca tụng là nhờ tay nghệ sĩ,
  ai lãnh đạo dân thì phải khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói.
 9. Kẻ lắm mồm lắm miệng, trong thành ai cũng ngán cũng sợ,
  người nói năng láu táu, ai cũng ghét cũng chê.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: