Việc cai trị

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Thủ lãnh khôn ngoan thì giáo dục dân mình,
  và uy thế của người thông minh thật là vững chắc.
 2. Thủ lãnh dân thế nào,
  các viên chức thừa hành cũng thế,
  người đứng đầu một thành làm sao,
  toàn thể dân cư cũng vậy.
 3. Một ông vua dốt nát làm cho dân nước phải suy vong,
  một thành hưng thịnh
  là nhờ trí thông minh của các nhà cầm quyền.
 4. Quyền bính trên địa cầu nằm trong tay Đức Chúa,
  khi đến thời đến buổi, Người sẽ cho xuất hiện kẻ hiền tài.
 5. Sự nghiệp của con người nằm trong tay Đức Chúa,
  vì chính Người làm cho kẻ sĩ được nở mặt nở mày.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: