≡ Menu

Kinh Bảy Phép Bí Tích

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí-tích:

Thứ nhất: là phép Rửa tội.
Thứ hai: là phép Thêm sức.
Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa.
Thứ bốn: là phép Giải tội.
Thứ năm: là phép Xức dầu thánh.
Thứ sáu: là phép Truyền chức thánh.
Thứ bảy: là phép Hôn-phối.

{ 2 comments… add one }
  • Ruby ngọc November 9, 2019, 1:13 am

    Amen

  • Phúc đẹp trai August 1, 2019, 9:28 am

    tôi rất thích

Leave a Comment