≡ Menu

Kinh Thú Nhận

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tọi mọi đàng. Vì vậy tội xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chung ta. Amen.

{ 3 comments… add one }
 • Giao Pham December 3, 2019, 3:03 am

  I confess to almighty God
  and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned
  in my thoughts and in my words, in what I have done
  and in what I have failed to do through my fault,
  through my fault,
  through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints,
  and you, my brothers and sisters,
  to pray for me to the Lord our God

 • thang nguyen May 20, 2019, 10:11 pm

  quy anh chi em nao có bản kinh này bằng tiếng anh, cho toi biết với, Kinh Thú Nhận.mong

  • Trang June 11, 2019, 1:22 am

   Look at Kinh Cao Minh. It has the English version.

Leave a Comment