≡ Menu

Kinh Thú Nhận

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tọi mọi đàng. Vì vậy tội xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chung ta. Amen.

{ 2 comments… add one }
  • thang nguyen May 20, 2019, 10:11 pm

    quy anh chi em nao có bản kinh này bằng tiếng anh, cho toi biết với, Kinh Thú Nhận.mong

    • Trang June 11, 2019, 1:22 am

      Look at Kinh Cao Minh. It has the English version.

Leave a Comment