Kinh Cám Ơn | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày / đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cùng hợp cùng các thánh mà dâng chúa con cùng cám ơn như vậy, Amen.

{ 163 comments… add one }
  • Tuyet Tina Scarlatella August 9, 2022, 3:47 pm

    Is there an English translation of this prayer?

  • Terexa TTH June 23, 2022, 10:42 am

    Con cầu xin Chúa cho đại gia đình hai bên nội ngoại chúng con được bình an, hòa thuận.
    Con cầu xin Chúa cho linh hồn hai bên nội ngoại cùng linh hồn nhỏ em của con được lên chốn nghỉ ngơi, bình an.
    Mong Người ở cùng chúng con. Amen.

Lời Bình Trang 6/6⟪⟪ cuối...23456

Leave a Comment