≡ Menu

Kinh Khiêm Nhường

Lạy Chúa là Tình Yêu tối cao của con, con đây, con không là gì cả,
không có gì là thiện, không có gì là tốt lành, không có gì là nhân
đức, không có gì là trong trắng, không có gì là xứng hợp với các ân
huệ Chúa. Đây, con từ vực sâu thẩm của nỗi bần cùng của con. Con nài
xin Chúa, vì vực thẩm của Tình Yêu Nhân Hậu của Chúa mà ban cho con:

Ơn được biết và làm cho người ta biết Chúa. Ơn được yêu và làm cho
người ta yêu Chúa. Ơn phục vụ và làm cho người ta phục vụ Chúa một
cách hoàn hảo, đến nỗi là một tạo vật khốn khổ có thể làm được và cho
nguồn vinh quang của Chúa ngời sáng đến độ tuyệt vời. Amen.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment