≡ Menu

Kinh Phù Hộ

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

{ 3 comments… add one }
  • pham minh hai September 3, 2019, 6:02 am

    chúng con thờ lạy và ngợi khen chúa là đấng có phép tắc vô cùng dã thương để chúng con đến sớm mai này thì xin Chúa xuống ơn phù trợ cho chúng con trót ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì .lại xin chúa sửa sự lo lời nói việc làm chúng con theo ý Chua vì công nghiệp đức Chúa giê su là đấng hằng sống haeengf trị cùng đức chúa cha và đức chúa con và đức Chúa Thánh thần đời dời chẳng cùng Amen

  • Linh January 16, 2019, 9:03 pm

    Amen

  • Kỳ July 8, 2018, 8:34 pm

    Hàng trị cùng đức chúa cha và đức chúa thánh thần # ko có chúa Con

Leave a Comment

Next post:

Previous post: