≡ Menu

Kinh Tạ Ơn

Ôi Giêsu! Chúa Trời Hằng Hữu, con tạơn Chúa vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn xiết kể. Xin cho từng nhịp đập của trái tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa. Linh hồn con là một bài ca thờ lạy Lòng Thương Xót Chúa. Con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen.

{ 1 comment… add one }
 • Lien nguyen November 14, 2019, 10:12 pm

  Con cảm tạ chúa cho gia đình sức khỏe mọi ngày
  Con cảm tạ chúa cho chúng con không khí mọi ngày
  Con cảm tạ chúa cho chúng thấy ánh sáng mọi ngày
  Con cảm tạ chúa cho con lương thực hàng ngày
  Con cảm tạ chúa cho con nguồn nước mọi ngày

Leave a Comment