Kinh Tin

by Stephen on September 21, 2009 · 6 comments

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

{ 6 comments… read them below or add one }

huy May 5, 2018 at 11:39 am

My God, I believe that there is a God who is the ultimate rewarder. I believe that God is Triune, and that the Second was taken to be man, and he died for the sins of the people. All this and the things that the Church teaches, I am confident, because the Lord is very intelligent and true to the Church. Amen.

Reply

Luong December 14, 2014 at 7:54 pm

Cần có tiếng anh

Reply

deptrai May 5, 2014 at 10:43 pm

câu “Lạy Chúa con, con tim thật có một Đức Chúa Trời ”

chỉnh “tim” thành “tin”

Reply

Stephen May 13, 2014 at 8:56 am

Cam on ban!

Reply

Thảo November 5, 2013 at 10:25 pm

Tôi không là người theo đạo công giáo nhưng rát muốn vào công giáo, vì tôi đã đọc rất nhiều tài liêu

Reply

Tuyến Trần December 30, 2015 at 1:54 am

Bạn có thể liên hệ Cha xứ gần nơi mình ở nhất để được giúp đỡ. Bạn sẽ phải tìm hiểu giáo lý trước khi chịu các nghi thức gia nhập Ki-tô Giáo (Công Giáo)

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: