Kinh Vực Sâu

by Stephen on September 21, 2009 · 3 comments

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (… tên …) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

{ 3 comments… read them below or add one }

trần quang minh August 29, 2018 at 11:12 am

những kẻ làm dân đức chuá trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên.

Reply

Dang December 30, 2015 at 11:48 am

Xin cảm ta lòng thương xót chứa. Tuyệt voi. Xin cảm tạ

Reply

Alice March 12, 2014 at 2:50 am

Kinh vực sâu này khi đọc kĩ có thể làm mình chảy nươsc mắt,các lời kinh rất cảm động

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: