Kinh Vực Sâu | CôngGiáo.org
≡ Menu

Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (… tên …) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

{ 68 comments… add one }
  • Hong Ngoc February 4, 2021, 2:26 am

    Xin Chúa thương tha thứ tất cả tội lỗi cho linh hồn Phaolo, ba của con và mở cửa Thiên đàng cho linh hồn Phaolo ba con được vào. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh cầu bầu cho linh hồn Phaolo ba của con trước tòa Chúa. Amen

  • Ly Luu January 16, 2021, 10:17 pm

    Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn Maria và Giuse được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

  • Ly Luu November 5, 2020, 11:18 pm

    Lạy Chúa nhân từ xin thứ tha những lỗi lầm của linh hồn Maria – mẹ con khi còn tại thế. Xin thuong đón nhận linh hồn Maria và sớm đưa linh hồn Maria về cõi thiên đàng. Nguyện xin Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyen tội, thánh cả Giuse và Các thánh trên trời chuyển lời cầu tới Thiên Chúa toàn năng !

Lời Bình Trang 3/3123

Leave a Comment