Nguồn gốc khôn ngoan

by Stephen on October 12, 2009 · 1 comment

 1. Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Ðức Chúa,
  và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời.
 2. Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu,
  ai đếm được cho hết?
 3. Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu?
 4. Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật,
  sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời.
 5. Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai?
  Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ?
 6. Chỉ có một Ðấng khôn ngoan rất đáng sợ,
  ngự trên ngai của Người.
 7. Ðó chính là Ðức Chúa.
  Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm
  và làm cho khôn ngoan nổi bật
  trên mọi công trình,
  nơi mọi phàm nhân,
  theo lòng quảng đại của Người,
  và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.

{ 1 comment… read it below or add one }

Quang Huynh December 15, 2012 at 10:07 am

Duoc hieu biet them ve kinh thanh. Chan thanh biet on nhung nguoi da bieu dat chuong trinh.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: