Những người đáng trọng

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Nòi giống nào đáng trọng?
  Thưa nòi giống con người.
  Nòi giống nào đáng trọng?
  Thưa những người kính sợ Đức Chúa.
  Nòi giống nào đáng khinh?
  Thưa nòi giống con người.
  Nòi giống nào đáng khinh?
  Thưa những kẻ vi phạm các điều răn.
 2. Thủ lãnh thì đáng trọng giữa anh em,
  còn những ai kính sợ Đức Chúa
  thì đáng trọng trước mặt Người.
 3. Kẻ giàu, người sang cũng như kẻ nghèo:
  niềm hãnh diện của tất cả là kính sợ Đức Chúa.
 4. Khinh dể một người nghèo thông minh là không phải lẽ,
  tôn vinh một người tội lỗi là điều chẳng nên.
 5. Người làm lớn, nhà lãnh đạo, vị nắm quyền đều được tôn vinh,
  nhưng không ai trong các vị đó lớn hơn người kính sợ Đức Chúa.
 6. Nô bộc mà khôn ngoan thì được cả người tự do (cũng) phục vụ,
  người hiểu biết thì không lẩm bẩm kêu ca.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: