Kinh Phú Dâng

by Stephen on September 21, 2009 · 0 comments

Lạy Chúa con, con xin phú dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Current ye@r *

*Vui lòng đọc qua cách viết comments

Previous post:

Next post: