≡ Menu

14 Mối

Thương người có mười bốn mối

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
Thứ hai: Cho kẻ khát uống
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

 

Tóm lược các mối và điều răn trong một trang: các mối và điều răn

{ 2 comments… add one }
  • Mai vong December 26, 2015, 10:53 pm

    Tôi là đạo theo nhưng tôi rất yêu đạo

    • Minh Đoan February 26, 2016, 2:02 am

      Yêu đạo và Sống đạo là quan trọng, Chúa không phân biệt con Chúa là đạo gốc hay đạo mới…Sống đạo phần chính là Thương người, Tha Thứ cho người và quên mình.

Leave a Comment