Chắc chắn có thưởng phạt

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Đừng nói: “Tôi sẽ núp ẩn không cho Đức Chúa thấy!
  Từ chốn cao xanh, ai nào nhớ đến tôi?
  Giữa đám đông dân chúng, chẳng ai nhận ra tôi,
  vì tôi là gì giữa cõi tạo thành bao la bát ngát? “
 2. Kìa, trời cao thẳm trùng trùng điệp điệp,
  vực sâu và trái đất rung chuyển khi Người đến viếng thăm;
  đồng thời khi Người nhìn núi non và nền trái đất,
  chúng đều run rẩy kinh hoàng.
 3. Vậy mà người ta chẳng để tâm nghĩ tới những điều ấy,
  ai nào suy tưởng về đường lối của Người?
 4. Bão táp, con người không nhìn thấy,
  đa số các việc Người làm đều bí ẩn.
 5. “Việc xét xử công minh, có ai công bố đâu?
  Ai chờ đợi việc ấy? Vì còn lâu mới đến ngày hẹn.”
 6. Người thiếu hiểu biết thì nghĩ những điều như thế,
  kẻ điên dại và lầm lạc nghĩ toàn chuyện ngu si.
  Con người trong công trình tạo dựng
 7. Con ơi, hãy nghe ta, hãy học cho biết,
  và để tâm suy nghĩ lời ta.
 8. Ta sẽ tuần tự trình bày kiến thức,
  và công bố sự hiểu biết một cách tinh tường.
 9. Theo quyết định của Đức Chúa,
  các công trình của Người đã có từ nguyên thuỷ,
  và khi làm ra chúng, Người phân thành từng loại.
 10. Những công trình ấy, Người xếp đặt theo trật tự muôn đời,
  từ thuở ban đầu cho đến các thế hệ về sau.
  Chúng không phải đói cũng không biết mệt,
  và chẳng bao giờ bỏ lơ công việc chúng phải làm.
 11. Vật này không đụng vào vật khác,
  và cho đến vạn đại, chúng không cưỡng lời Người.
 12. Sau đó, Đức Chúa nhìn xem trái đất,
  và ban cho nó đầy dẫy mọi ơn lành.
 13. Người làm cho sinh vật lan tràn mặt đất,
  và chúng sẽ phải trở về đất.
 14. Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người,
  rồi lại đưa con người trở về đất.
 15. Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian,
  cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất.
 16. Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình,
  và theo hình ảnh mình mà làm ra nó.
 17. Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ Người,
  để chúng thống trị muông chim cầm thú.
 18. Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai,
  và trái tim để chúng suy nghĩ.
 19. Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh,
  tỏ cho chúng biết điều tốt điều xấu.
 20. Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng,
  để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người.
 21. Danh thánh Người, chúng sẽ ca ngợi,
  những công trình vĩ đại của Người, chúng sẽ kể ra.
 22. Người còn ban kiến thức cho chúng,
  và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống.
 23. Người đã lập với chúng một giao ước muôn đời,
  và tỏ cho thấy những điều Người phán quyết.
 24. Mắt chúng đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của Người,
  tai chúng đã nghe tiếng uy hùng Người phán.
 25. Người phán bảo: “Các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính.”
  Bổn phận đối với tha nhân,
  Người truyền cho ai nấy phải thi hành.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: