Kêu gọi sám hối

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Hãy trở về với Đức Chúa và từ bỏ tội lỗi,
  hãy cầu khẩn trước nhan Người và giảm bớt dịp tội.
 2. Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng Đấng Tối Cao,
  và cực lực gớm ghét mọi điều ghê tởm.
 3. Trong âm phủ, ai nào ca ngợi Đấng Tối Cao,
  nếu những kẻ đang sống không dâng lời cảm tạ?
 4. Người đã chết thì hết xưng tụng, vì nó không còn nữa;
  chỉ người đang sống và khoẻ mạnh mới ca ngợi Đức Chúa.
 5. Lòng lân tuất của Đức Chúa cao cả dường bao,
  ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại với Người lớn lao biết mấy!
 6. Vì người ta không nắm được tất cả mọi sự,
  và con người đâu phải là bất tử!
 7. Có chi chói lọi hơn mặt trời? Thế mà nó cũng phải lặn đi.
  Huống chi nòi huyết nhục chỉ nghĩ những điều xấu.
 8. Chính Người mới giám sát sức mạnh trời cao thẳm,
  còn nhân loại hết thảy chỉ là đất là tro.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: