Thiên Chúa cao cả

by Stephen on October 13, 2009 · 0 comments

 1. Đấng hằng hữu muôn đời đã tạo thành vạn vật hết thảy.
 2. Chỉ mình Đức Chúa được tuyên xưng là công chính.
 3. Không ai được quyền loan báo các công trình của Người.
  Ai sẽ khám phá những việc lớn lao Người thực hiện?
 4. Ai đo lường được Người mạnh mẽ quyền năng đến đâu?
  Ai dám kể ra lòng thương xót của Người?
 5. Chẳng thêm chẳng bớt, cũng không khám phá nổi
  những sự lạ lùng của Đức Chúa.
 6. Làm xong mới chỉ là bắt đầu,
  ngưng lại mà vẫn còn bỡ ngỡ.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: