Kiểm chứng điều nghe nói

by Stephen on October 13, 2009 · 0 comments

 1. Hãy điều tra người bạn, có khi nó đã chẳng làm gì;
  mà nếu có làm, thì nó sẽ không làm lại nữa.
 2. Hãy điều tra người bên cạnh, có khi nó đã không nói gì,
  mà nếu có nói, thì nó sẽ không nói lại nữa.
 3. Hãy điều tra người bạn, vì thường hay có chuyện vu khống;
  nhưng đừng tin mọi lời của người ta.
 4. Có kẻ ngã mà đâu cố ý,
  và ai lại không lầm lỗi trong lời nói của mình?
 5. Hãy điều tra người bên cạnh con trước khi hăm doạ nó,
  và dành chỗ cho Luật của Đấng Tối Cao.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: