Kiêu ngạo

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Kẻ lòng chai dạ đá cuối đời sẽ gặp bất hạnh,
  người thích nguy hiểm sẽ phải chết vì hiểm nguy.
 2. Kẻ lòng chai dạ đá sẽ bị ngàn nỗi ưu phiền đè nặng,
  người tội lỗi cứ chồng chất tội này lên tội kia.
 3. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa,
  vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó.
 4. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ,
  kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: