Làm ơn làm phúc

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Nếu con làm việc thiện, thì hãy biết con làm cho ai,
  và con ở hiền thì sẽ gặp lành.
 2. Hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh,
  con sẽ được đền đáp,
  nếu không do người ấy, thì cũng do Đấng Tối Cao.
 3. Sẽ chẳng có chi may lành cho kẻ ngoan cố trong điều ác,
  cho kẻ không thích làm việc từ thiện.
 4. Hãy cho người đạo hạnh, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi.
 5. Hãy xử tốt với người khiêm tốn,
  và đừng ủng hộ quân vô đạo,
  hãy khước từ, đừng cung cấp bánh ăn cho nó,
  kẻo nó được đàng chân lân đàng đầu;
  con sẽ gặp hoạn nạn gấp đôi
  đối lại tất cả những việc lành con đã làm cho nó.
 6. Vì chính Đấng Tối Cao cũng gớm ghét phường tội lỗi,
  Người sẽ trừng phạt để trả oán quân vô đạo.
 7. Hãy cho người tốt, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: