Tự do của con người

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Con đừng nói: “Tại Đức Chúa mà tôi phạm tội”,
  vì điều Người gớm ghét, thì Người không làm.
 2. Đừng nói: “Chính Người làm tôi lầm đường lạc lối”,
  vì Người không cần kẻ tội lỗi.
 3. Mọi điều kinh tởm, Đức Chúa đều gớm ghê,
  và những kẻ kính sợ Người cũng không ưa chuộng.
 4. Từ nguyên thuỷ, chính Chúa đã làm nên con người,
  và để nó tự quyết định lấy.
 5. Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn
  mà trung tín làm điều đẹp ý Người.
 6. Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước,
  con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy.
 7. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử,
  ai thích gì, sẽ được cái đó.
 8. Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao,
  Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả.
 9. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người,
  và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện.
 10. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: